Polityka przetwarzania danych osobowych

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :

a)    Administratorem danych osobowych jest BENTHOUSE Dominika Beniowska z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Gościnnej 19B, NIP:

b)    Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: nowoczesnydom.expert@gmail.com

c)    Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,

– art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes.

d)    Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

– dane podane w formularzu kontaktowym – 30 dni,

– dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e)     Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:

– prawo dostępu do danych,

– prawo modyfikacji danych,

– prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

– prawo żądania usunięcia danych,

f)     Powyższe punkty możliwe są przez:

– kontakt z inspektorem danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

g)     Dodatkowe informacje:

– Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,

– Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.